TP-PKK KELURAHAN BANJAR-SERASAN

KETUA         : RITA

WAKIL         : ARBAIYAH

SEKRETARIS 1  : ELLY EMILYA

SEKRETARIS 2  : UMMI HALIMAH

Bendahara     : ELLYANI

Ketua Pokja 1 : YUS NELLY

Anggota 1     : SAFIAH H. HUSIN

Anggota 2     : JARHANISA

Ketua Pokja 2 : HAMSATUN

Anggota 1     : HALIJAH

Anggota 2     : ABDUL RASID

Ketua Pokja 3 : AMINAH

Anggota 1     : IRMA SURYANI

Anggota 2     : SUPARTINAH

Ketua Pokja 4 : EMA APRIANI

Anggota 1     : CAHAYA

Anggota 2     : UBAIYAH